Personuppgiftspolicy, GDPR

Behandling av personuppgifter

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter, just därför har vi upprättat denna policy. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.
Syftet med denna policy är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.


Vi är personuppgiftsansvariga

KVS Konkret VD Stöd AB, med organisationsnummer 559345-8838 och adress Österskärsvägen 42, 184 51 Österskär, ansvarar för de personuppgifter som behandlas, och är därför personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster och produkter, dvs. endast för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som leverantör eller kund.
Gällande leverantörer behandlar vi avtal och personuppgifter tillhörande personer som företräder respektive leverantör. Vi sparar personuppgifter för att kunna administrera inköpsavtal, logistik, transporter, fakturor, reklamationer samt andra affärsrelaterade aktiviteter som exempelvis hantering av garantier. 


Vilka personuppgifter samlar vi in – och varför?

Vi strävar efter att behandla så få personuppgifter som möjligt. Det innebär att vi inte samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig. För att kunna ingå samt fullgöra avtal med dig behöver vi information om förnamn, efternamn, e-mailadress, adress och andra kontaktuppgifter. Vi får inte tillgång till dina personuppgifter på annat sätt än genom ditt tillhandahållande av uppgifterna till oss.
Om du inte har givit oss ditt samtycke använder vi inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din säkerhet är viktig för oss. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att kunna skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst och annan otillåten behandling. Vi analyserar och utvärderar regelbundet åtgärderna i syfte att skyddet för dina personuppgifter ska bli så säkert som möjligt.


Vilka lämnar vi ut dina personuppgifter till?

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra företag eller organisationer om det inte krävs enligt lag eller är nödvändigt för att kunna utföra våra lagstadgade eller avtalsenliga förpliktelser gentemot dig.
Det kan hända att vi lämnar ut dina personuppgifter till någon av våra samarbetspartners, leverantörer eller underleverantörer, men det sker endast om det behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter i förhållande till dig som kund. Vi lämnar aldrig ut fler personuppgifter än vad som är nödvändigt.
När det krävs enligt lag kan vi behöva lämna ut dina personuppgifter till myndigheter och andra organisationer. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att utöva, fastställa eller bevaka våra rättsliga anspråk.
Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till andra företag eller verksamheter för marknadsföringsändamål.


Med stöd av vilka rättsliga grunder behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att vi ska kunna utföra våra tjänster eller leverera våra produkter till dig, dvs. när vi ingår eller fullgör avtal med dig. I den mån vi behandlar ytterligare personuppgifter kommer vi att inhämta ditt samtycke eller säkerställa att behandlingen är tillåten med stöd av en rättslig grund.


Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter om dig som kund under den tid som avtalet med dig gäller och möjligen också under en skälig tid därefter. Det sistnämnda gäller när det krävs enligt lag eller när personuppgifterna kan behövas för att fastställa, utöva och bevaka rättsliga anspråk. Skulle det annars vara så att du är en återkommande kund som gärna vill att vi sparar dina personuppgifter fortsättningsvis får du förstås meddela oss att det är det du vill göra. Information tas bort efter att du kontaktat oss på .


Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du som registrerad flera rättigheter. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan når du oss enklast på .
Vi förbehåller oss rätten att vidta lämpliga skydds- och säkerhetsåtgärder i syfte att säkerställa att du är den du utger dig för att vara när du tar kontakt med oss. Om du inte kan visa din identitet på ett trovärdigt sätt är det sannolikt att vi inte kan tillmötesgå din begäran. 


Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar. Om du vill veta detta kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller dessa personuppgifter. 


Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver personuppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om personuppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Tänk på att vi sannolikt inte kan utföra våra tjänster gentemot dig om du begär att få dina personuppgifter raderade.


Dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter vi behandlar i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullgöra avtal med dig.
Begränsning av behandling
Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina personuppgifter. Det innebär att vi markerar personuppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. Det är sannolikt att vi inte kan tillhandahålla dig våra tjänster om vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.


Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Vi behandlar inte dina personuppgifter för något av dessa ändamål eller enligt någon av dessa grunder. Du kan därför inte rikta några invändningar mot vår behandling enligt denna grund. 


Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se.


Kontakta oss

Du kan när som helst kontakta oss genom att skriva till   om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan även läsa mer om oss här på vår hemsida.